Bookmark and Share   
คริสตจักร ศิลาเอกหัวหิน

ร้านอาหาร หัวหิน รถไฟดนตรี หัวหิน Rodfai-Dontri Restaurant Hua Hin
        

 ดูหัวหิน  ท่องเที่ยว  พระเครื่อง  ดิกชันนารี  ดูดวง  ฟังเพลง  สอนร้องเพลง  หวย  เกมส์  หางาน  ดารา  ฝากรูป  ห้องพักในประเทศ  ห้องพักในและต่างประเทศ  บริษัทัวร์และท่องเที่ยว

 ดูหัวหินดอทคอม  ศูนย์รวมข้อมูล-ค้นหา-สถานที่-บริการ-ร้านอาหาร-ห้องพัก-สถานที่ท่องเที่ยวในหัวหิน และพื้นที่ใกล้เคียง

 

 

 

 

 

 


         


   Hua HinTravel Hua-Hin Travel


www.doothailand.com

 

    

       

 

 

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

เมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประวัติความเป็นมา

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เดิมในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชื่อว่า “เมืองนารัง” หรือ “เมืองบางนางรม” ดังปรากฏในหนังสือ “คำให้การชาวกรุงเก่า” ได้ลำดับชื่อหัวเมืองปักษ์ใต้ ตามลำดับดังนี้ “เมืองปราณ เมืองชะอัง เมืองนารัง เมืองบางตะพาน” เมืองเหล่านี้ก็คือ อำเภอปราณบุรี อำเภอชะอำ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอบางสะพานในปัจจุบัน

หลังกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าเมื่อปี พ.ศ. 2310 เมืองนารัง (บางนางรม)ก็เลิกร้างไปจนถึงสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงโปรดให้ตั้ง “เมืองบางนางรม” ขึ้นใหม่ ที่ปากคลองบางนางรม แต่ที่ดินไม่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกจึงย้ายที่ว่าการเมืองไปตั้งที่เมืองกุย ครั้นสมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ.2398 ทรงโปรดเกล้าฯให้เปลี่ยนชื่อจาก “เมืองกุย” เป็น “เมืองประจวบคีรีขันธ์” โดยรวมเมืองกุย เมืองคลองวาฬ เมืองบางนางรม เข้าด้วยกัน โดยที่ตั้งเมืองยังคงตั้งอยู่ที่เมืองกุย คืออำเภอกุยบุรี ในปัจจุบัน ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2441 ทรงโปรดเกล้าฯให้ย้ายที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มาตั้งอยู่ที่อ่าวเกาะหลัก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2449 ทรงโปรดให้รวมเมืองปราณบุรี เมืองประจวบคีรีขันธ์ ตั้งที่ว่าการเมือง ที่อ่าวเกาะหลักอันเป็นที่ตั้งของ “อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์” ในปัจจุบัน ในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดให้เปลี่ยนชื่อ “เมืองปราณบุรี” เป็น “อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์”เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2458 จวบจนปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตั้งอยู่กึ่งกลางของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 281 กิโลเมตร มีแนวชายแดนไทย-เมียนม่าร์ ยาวประมาณ 44 กิโลเมตร มีจุดผ่านแดน 1 แห่ง ได้แก่ ช่องด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ตำบลคลองวาฬ ช่องที่แคบที่สุดของประเทศไทยกว้างประมาณ 11 กิโลเมตร อยู่ในเขตตำบลห้วยทราย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอกุยบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอทับสะแก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตะนาวศรี (สหภาพพม่า)

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ตำบล 53 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ประจวบคีรีขันธ์   (Prachuap Khiri Khan)   ไม่มีการแบ่งหมู่บ้าน 
2. เกาะหลัก   (Ko Lak)   11 หมู่บ้าน 
3. คลองวาฬ   (Khlong Wan)   9 หมู่บ้าน 
4. ห้วยทราย   (Huai Sai)   13 หมู่บ้าน 
5. อ่าวน้อย   (Ao Noi)   16 หมู่บ้าน 
6. บ่อนอก   (Bo Nok)   14 หมู่บ้าน


การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลประจวบคีรีขันธ์ทั้งตำบล บางส่วนของตำบลเกาะหลัก และบางส่วนของตำบลอ่าวน้อย
เทศบาลตำบล กม.5 ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลอ่าวน้อย
เทศบาลตำบลคลองวาฬ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลคลองวาฬ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะหลัก (นอกเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองวาฬ (นอกเขตเทศบาลตำบลคลองวาฬ)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยทรายทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ่าวน้อย (นอกเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์และเทศบาลตำบล กม.5)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อนอกทั้งตำบล

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะโดยทั่วไป ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตก ซึ่งเป็นเทือกเขาตะนาวศรี อันเป็นเทือกเขากั้นระหว่างพรมแดนไทย กับพม่าลงสู่ด้านตะวันออก ซึ่งเป็นอ่าวไทย และมีเทือกเขาและภูเขากระจัดกระจายทั่วไป ทั้งบริเวณชายฝั่งทะเล และบริเวณส่วนกลางของพื้นที่จังหวัดซึ่งมีชายหาดและอ่าวที่สวยงามหลายแห่ง เช่น อ่าวประจวบฯ อ่าวมะนาวเป็นอ่าวที่ชายหาดรูปโค้งเสี้ยวพระจันทร์แต่งแต้มด้วยภูเขา ทิวเขา และเกาะแก่งต่าง ๆ ที่ผสมกลมกลืนกันตามธรรมชาติ เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาสลับซับซ้อน สมดังความหมายของชื่อจังหวัดที่แปลว่า “เมืองที่มีภูเขาเป็นหมู่ ๆ ยาวพืดทั่วไป” ซึ่งมีภูเขากระจัดกระจายทั่วไป ทั้งบริเวณชายฝั่งทะเล และบริเวณส่วนกลางของจังหวัด

พื้นที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย 6 ตำบล

1. ตำบลอ่าวน้อย คิดเป็นร้อยละ 40.28

2. ตำบลบ่อนอก คิดเป็นร้อยละ 22.39

3. ตำบลห้วยทราย คิดเป็นร้อยละ 13.63

4. ตำบลคลองวาฬ คิดเป็นร้อยละ 11.14

5. ตำบลเกาะหลัก คิดเป็นร้อยละ 10.90

6. ตำประจวบคีรีขันธ์ คิดเป็นร้อยละ 1.66

- พื้นที่ราบประมาณร้อยละ71

- เป็นภูเขาประมาณ ร้อยละ 28

- พื้นน้ำร้อยละ1

สภาพแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นสายสั้น ๆ ที่เป็นอิสระแยกจากกันและไหลลงอ่าวไทยอยู่ในสภาพตื้นเขิน จะมีน้ำมากเฉพาะในช่วงฤดูฝน ส่วนในฤดูแล้งจะมีน้ำบ้างบางส่วน ซึ่งใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรได้บ้างเพียงส่วนน้อย แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่

- คลองบึง ยาวประมาณ 20 กิโลเมตร

- คลองบางนางรม ยาวประมาณ 40 กิโลเมตร


ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศ โดยทั่วไปไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ความชื้นอากาศปานกลาง เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเล ในบางปีจะได้รับ อิทธิพลจากพายุโซนร้อน ซึ่งก่อตัวในทะเลจีน แล้วเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก กับมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาเป็นละลอก ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะฝนปริมาณมากในเดือนตุลาคม โดยปกติจะมีลมพัดผ่านทุกฤดูกาล ในฤดูหนาวจะพัดมาจากทางทิศเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ และเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ในฤดูร้อน

ฤดูกาล อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มี 3 ฤดู ได้แก่

1. ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม จนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน เป็นระยะเวลาประมาณ 7เดือน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งลมนี้พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย โดยฝนจะหนักในเดือนพฤษภาคม แล้วฝนจะทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคมหลังจากนั้นฝนจะตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายนมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,179 มิลลิเมตร

2. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม ถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ในระยะนี้จะเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งลมนี้จะพัดมาจากบริเวณความกดอากาศสูงในทะเลจีนใต้ ซึ่งจะพัดเอาความร้อนขึ้นมา อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 25 องศาเซลเซียส

3. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม โดยระยะนี้เป็นช่วงรอยต่อของฤดูลมมรสุมหลังจากสิ้นฤดูลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว อากาศจะเริ่มร้อน และมีอากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายน แต่ไม่ร้อนมากนักเนื่องจากภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรอยู่ใกล้ทะเล กระแสลมและไอน้ำจากทะเลทำให้อากาศคลายร้อนลงไป อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 29 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิ

- เฉลี่ยตลอดทั้งปี 27 องศาเซลเซียส

- สูงสุดวัดได้ 39.3 องศาเซลเซียส

- ต่ำสุดวัดได้ 10.5 องศาเซลเซียส
,

,

วัดห้วยมงคล I วัดถ้ำเขาเต่า I วัดตาลเจ็ดยอด I เขาตะเกียบ I พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน I  พลับพลาสถานีรถไฟหัวหิน I หาดสวนสนประดิพัทธ์ I หาดเขากะโหลก I 
จุดชมวิวหัวหิน I วนอุทยานสามร้อยยอด I น้ำตกป่าละอู I บ้านศิลปินหัวหิน I ไร่องุ่นหัวหินฮิลล์วินยาร์ด  I  ชายหาดหัวหิน I  สะพานปลาหัวหิน I วนอุทยานปราณบุรี I 
หาดปากน้ำปราณบุรี   I ตลาดโต้รุ่งหัวหิน I หัวหินมาร์เก็ตวิลเล็จตลาดคลาสสิคเพลินวาน กรุงเทพ | ชะอำ | เชียงใหม่ | เชียงราย | หัวหิน / ปราณบุรี / ประจวบฯ | 
กาญจนบุรี | เขาใหญ่ / นครราชสีมา | เขาหลัก/พังงา | เกาะช้าง | เกาะกูด | เกาะลันตา | เกาะหลีเป๊ะ | เกาะหมาก | เกาะไหง / ตรัง | เกาะพงัน | เกาะพีพี | 
เกาะเสม็ด | เกาะสมุย | เกาะเต่า | กระบี่ | ปาย / แม่ฮ่องสอน | พัทยา | ภูเก็ต 


จองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท หัวหิน
x

© Copyright (c) 2006 by:   Blessing Corportion (Thailand) Co.,ltd www.doohuahin.com All Rights Reserved.

15/105 ซอย.หมู่บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 Contact: 085-702 3277

    

..

Last Years Total Visitor 2,354,123

Free Web Site Counter  

 

Bookmark and Share   
 Hua Hin Update
www.facebook.com/Doohuahin
โฆษณาหน้าของคุณด้วยเลยสิ